با عنایت به ثبت خودکار اطلاعات تمامی طرح های تصویبی معاونت پژوهشی در نرم افزار و محاسبه امتیاز آن، در خصوص ثبت اکتشاف، نوآوری، اختراع و کتاب چاپ شده خود شخصاً اقدام فرمایید. بدیهی است در صورت عدم بارگذاری اطلاعات مربوط به اختراعات و چاپ کتاب توسط حضرتعالی از مزایای آن برخوردار نخواهید شد.