قابل توجه اعضای هیات علمی و کارشناسان محترم دانشگاه در راستای ثبت دقیق فعالیت‌های پژوهشی و فناوری خود در سامانه‌های جستجوی ملی و بین‌المللی نام دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (Sari Agricultural Sciences & Natural Resources University) را به درستی درج نمایید.