professor_pic
قربان وهاب زاده
نام و نام خانوادگی : قربان وهاب زاده
تاریخ تولد : ---
پست الکترونیک : ---
آدرس محل کار : ---
مرتبه علمی : دانشیار
پایه علمی : 1
گروه پژوهشی : آبخیزداری
تلفن محل کار : ---
نمابر : 011-1234567890
ادرس وب سایت : ---