حامد اسدی
 جنگلداری

قاسم اسدپور اتویی
 صنایع چوب و کاغذ

محمدعلی اسماعیلی
 زراعت و فیزیولوژی گیاهی

رضا اسماعیل زاده کناری
 صنایع غذایی

ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی
 شیلات

حسن اکبری
 جنگلداری

وحید اکبرپور
 باغبانی

بهنام امیری
 گیاهپزشکی

حمید امیرنژاد
 اقتصاد کشاورزی

زربخت انصاری پیرسرائی
 علوم دامی

حسین اورجی
 شیلات

جعفر اولادی قادیکلایی
 جنگلداری

نادعلی باباییان
 بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات

ولی اله بابایی زاد
 گیاهپزشکی

نادعلی باقری
 بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات

پوریا بی پروا
 علوم پایه

اسماعیل بخشنده
 پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان

علی برزگر کلمری
 علوم پایه

محمدعلی بهمنیار
 علوم خاک

علی پاکدین پاریزی
 پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان

همت اله پیردشتی
 زراعت و فیزیولوژی گیاهی

محمدرضا پورمجیدیان
 جنگلداری

محمدعلی تاجیک قنبری
 گیاهپزشکی

جانعلی تقوی
 آبیاری

رضا تمرتاش
 مرتعداری

اسداله تیموری یانسری
 علوم دامی

زینب جعفریان
 مرتعداری

سیدعلی جعفرپور
 شیلات

علیرضا جعفری صیادی
 علوم دامی

بهی جلیلی
 علوم خاک

حمید جلیلوند
 جنگلداری

یداله چاشنی دل
 علوم دامی

ویدا چالوی
 باغبانی

سیدحسن حافظیان
 علوم دامی

محمود حبیب نژاد روشن
 آبخیزداری

سیدمحمد حجتی
 جنگلداری

مهدی حدادی نژاد
 باغبانی

قدرت اله حیدری
 مرتعداری

ابوطالب حسین پور
 آموزش و ترویج کشاورزی

سید علی حسینی یکانی
 اقتصاد کشاورزی

سیدمحمد حسینی نصر
 جنگلداری

سارا حق پرست
 شیلات

محمدکاظم خالصی
 شیلات

محسن خالقی مقدم
 علوم پایه

کاوه خانلری
 آبیاری

یاسر خلیلی
 علوم پایه

مجتبی خوش روش
 آبیاری

مجید دانش
 علوم خاک

عبداله درزی-نفت چالی
 آبیاری

عیسی دیرنده
 علوم دامی

فروغ دستوریان
 صنایع چوب و کاغذ

حمید دلدار
 علوم دامی

محمدرضا دماوندیان
 گیاهپزشکی

علی دهستانی کلاگر
 پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان

سیدمجید ذبیح زاده
 صنایع چوب و کاغذ

محمود رائینی سرجاز
 آبیاری

حسین رحمانی
 شیلات

حشمت اله رحیمیان
 گیاهپزشکی

قدرت رحیمی میانجی
 علوم دامی

حسین رسالتی
 صنایع چوب و کاغذ

شفق رستگار
 مرتعداری

منصور رضایی
 علوم دامی

زینب رفتنی امیری
 صنایع غذایی

غلامعلی رنجبر
 بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات

سیدحسن زالی
 مرتعداری

فائزه زعفریان
 زراعت و فیزیولوژی گیاهی

کریم سلیمانی
 آبخیزداری

معصومه شایان مهر
 گیاهپزشکی

کاکا شاهدی
 آبخیزداری

علی شاهنظری
 آبیاری

سمیه شیرزادی
 اقتصاد کشاورزی

سیدحسن شریفی پاجایی
 صنایع چوب و کاغذ

فاطمه شفیعی
 آموزش و ترویج کشاورزی

فاطمه شکریان
 آبخیزداری

بهرام شهره
 علوم دامی

حسین صادقی
 باغبانی

فردین صادق زاده
 علوم خاک

میرخالق ضیاتبار احمدی
 آبیاری

محمدرضا طاطیان
 مرتعداری

سیدرضا طباطبایی کلور
 ماشین های کشاورزی

رئوفه عابدینی
 صنایع چوب و کاغذ

رحمت عباسی
 زراعت و فیزیولوژی گیاهی

ارسطو عباسیان
 زراعت و فیزیولوژی گیاهی

تست عرش
 پژوهشکده اکوسیستم های خزری

طاهر عزیزی خالخیلی
 آموزش و ترویج کشاورزی

سیدمصطفی عمادی
 علوم خاک

علیرضا عمادی
 آبیاری

جانعلی غفاری
 علوم دامی

لیلا غلامی
 آبخیزداری

محمدعلی غلامی سفیدکوهی
 آبیاری

جمشید فرمانی
 صنایع غذایی

ایوب فرهادی
 علوم دامی

اسفندیار فرهمندفر
 زراعت و فیزیولوژی گیاهی

رضا فرهمندفر
 صنایع غذایی

فرید فیروزبخش
 شیلات

رامین فضل اولی
 آبیاری

اصغر فلاح
 جنگلداری

مهدی قاجار سپانلو
 علوم خاک

کامران قاسمی
 باغبانی

ولی اله قاسمی عمران
 پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان

مریم قربانی
 صنایع چوب و کاغذ

جمشید قربانی
 مرتعداری

محسن قلی زاده
 علوم دامی

سیدکمال کاظمی تبار
 بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات

سید محمود کاظمی شیخ شعبان
 صنایع چوب و کاغذ

محمد کاظمی فرد
 علوم دامی

سیدیحیی کاظمی هریکندئی
 علوم پایه

غفار کیانی
 بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات

عطااله کاویان
 آبخیزداری

عبدالصمد کرامت
 شیلات

مهناز کریمی
 باغبانی

محمدرضا کسایی
 صنایع غذایی

داود کلانتری
 ماشین های کشاورزی

سهراب کوهستان اسکندری
 شیلات

سکینه یگانه
 شیلات

مجید لطفعلیان
 جنگلداری

علی متولی
 ماشین های کشاورزی

سیدمحتبی مجاوریان
 اقتصاد کشاورزی

جعفر محمد زاده میلانی
 صنایع غذایی

محمود محمدی شریف
 گیاهپزشکی

حسین مرادی
 باغبانی

فاطمه مرادیان
 علوم پایه

محسن مسعودیان
 آبیاری

علی معتمدزادگان
 صنایع غذایی

ایراندخت منصوری
 زراعت و فیزیولوژی گیاهی

صفرعلی مهدیان
 گیاهپزشکی

پویان مهربان جوبنی
 علوم پایه

سیدرمضان موسوی
 آبخیزداری

سیدرضا موسوی سیدی
 ماشین های کشاورزی

مهدی نادی
 آبیاری

حمید نجفی زرینی
 بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات

مهران نصیری
 جنگلداری

نورالدین نظرنژاد
 صنایع چوب و کاغذ

قربانعلی نعمت زاده
 بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات

رضا نوروز ولاشدی
 آبیاری

علیرضا هادیزاده
 گیاهپزشکی

سیدجعفر هاشمی
 ماشین های کشاورزی

سیدحمیدرضا هاشمی پطرودی
 پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان

سیدعلی هاشمی خانعباسی
 معارف اسلامی

قربان وهاب زاده
 آبخیزداری